Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,23


Σοφ. Σειρ. 34,23

εἷς οἰκοδομῶν, καὶ εἷς καθαιρῶν· τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ κόπους;

Σοφ. Σειρ. 34,23

Οταν ο ένας κτίζη και ο άλλος κρημνίζη, ποία ωφέλεια ημπορεί να προέλθη; Οι κόποι των είναι μάταιοι.