Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,20


Σοφ. Σειρ. 34,20

θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὁ προσάγων θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων.

Σοφ. Σειρ. 34,20

Εκείνος που προσφέρει θυσίαν από χρήματα πτωχών, είναι σαν να θυσιάζη το παιδί εμπρός στον πατέρα του.