Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,2


Σοφ. Σειρ. 34,2

ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον, οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις.

Σοφ. Σειρ. 34,2

Εκείνος που δίδει προσοχήν εις τα όνειρα, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να αρπάξη την σκιάν του, και τρέχει δια να συλλάβη τον άνεμον.