Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,17


Σοφ. Σειρ. 34,17

ἀνυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφθαλμούς, ἴασιν διδούς, ζωὴν καὶ εὐλογίαν.

Σοφ. Σειρ. 34,17

Αυτός ανυψώνει την ζωήν μας, φωτίζει τους οφθαλμούς, δίδει θεραπείαν, ζωήν και ευλογίαν.