Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,28


Σοφ. Σειρ. 33,28

ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν. ἵνα μὴ ἀργῇ, πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία.

Σοφ. Σειρ. 33,28

Βαλε τον εις εργασίαν, δια να μη μένη αργός, διότι η αργία είναι διδάσκαλος εις πολλάς κακίας.