Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,23


Σοφ. Σειρ. 33,23

ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ὑπεράγων, μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου.

Σοφ. Σειρ. 33,23

Εις όλα τα έργα να είσαι συ ο κύριος· φρόντισε μόνον να μη προσάψης μομφήν εις την υπόληψίν σου.