Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,19


Σοφ. Σειρ. 33,19

ἀκούσατέ μου, μεγιστάνες λαοῦ, καὶ οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησίας, ἐνωτίσασθε·

Σοφ. Σειρ. 33,19

Αρχοντες και επίσημοι του λαού, ακούσατέ με· προϊστάμενοι εις συγκεντρώσεις ανθρώπων, δώστε προσοχή εις τα λόγια μου.