Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,17


Σοφ. Σειρ. 33,17

ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου ἔφθασα καὶ ὡς τρυγῶν ἐπλήρωσα ληνόν.

Σοφ. Σειρ. 33,17

Ο Θεός όμως με ηυλόγησε και εγέμισα το πατητήρι μου από σταφύλια, ωσάν κανονικός τρυγητής.