Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,15


Σοφ. Σειρ. 33,15

καὶ οὕτως ἔμβλεψον εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ Ὑψίστου, δύο δύο, ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός.

Σοφ. Σειρ. 33,15

Ετσι βλέπε προσεκτικώς και παρατήρει όλα τα έργα του Υψίστου. Δυο δύο, το ένα απέναντι του άλλου.