Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,19


Σοφ. Σειρ. 32,19

ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε μὴ μεταμελοῦ.

Σοφ. Σειρ. 32,19

Χωρίς προηγουμένως να σκεφθής, να μη πράξης τίποτε και έτσι δεν θα μετανοήσης αργότερα δια την πράξιν σου.