Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,16


Σοφ. Σειρ. 32,16

οἱ φοβούμενοι Κύριον εὑρήσουσι κρίμα καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν.

Σοφ. Σειρ. 32,16

Οσοι φοβούνται τον Κυριον, θα δικαιωθούν και θα λάμψουν ωσάν φως τα δίκαιά των και αι δίκαιαι πράξεις των.