Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,1


Σοφ. Σειρ. 32,1

Ἡγούμενόν σε κατέστησαν; μὴ ἐπαίρου· γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν, φρόντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάθισον.

Σοφ. Σειρ. 32,1

Σε ώρισαν προϊστάμενον του συμποσίου; Μη υπερηφανεύεσαι δι’ αυτό. Να είσαι, ωσάν ένας από τους συνδαιτυμόνας μεταξύ αυτών. Φρόντισε δι’ αυτούς και έπειτα κάθισε μαζή των εις την τράπεζαν.