Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,24


Σοφ. Σειρ. 30,24

ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας, καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα.

Σοφ. Σειρ. 30,24

Η ζηλοφθονία και ο θυμός ολιγοστεύουν τας ημέρας της ζωής και η βασανιστική μέριμνα του βίου φέρει πρόωρα το γήρας.