Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,21


Σοφ. Σειρ. 30,21

μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου.

Σοφ. Σειρ. 30,21

Μη παραδώσης την ζωήν σου εις λύπας και μη εγκαταλείψης τον εαυτόν σου εις μαύρας και απαισιοδόξους σκέψεις.