Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,14


Σοφ. Σειρ. 30,14

Κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 30,14

Καλύτερος είναι ο υγιής και εύρρωστος πτωχός, παρά ο πλούσιος ο κτυπημένος με ασθενείας στο σώμα του.