Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,25


Σοφ. Σειρ. 28,25

καὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμόν, καὶ τῷ στόματί σου ποίησον θύραν καὶ μοχλόν.

Σοφ. Σειρ. 28,25

Παρε ζυγαριά και ζύγια, δια να ζυγίσης τα λόγιά σου και βάλε στο στόμα σου θύραν και σύρτην.