Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,20


Σοφ. Σειρ. 28,20

ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς, καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ χάλκεοι.

Σοφ. Σειρ. 28,20

Ο ζυγός της συκοφαντικής γλώσσης είναι σιδηρένιος ζυγός και τα δεσμά της χάλκινα.