Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,17


Σοφ. Σειρ. 28,17

πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπας, πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ.

Σοφ. Σειρ. 28,17

Τα κτυπήματα της μάστιγος προξενούν πληγάς εις την σάρκα· τα κτυπήματα όμως της γλώσσης σπάζουν κόκκαλα.