Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 2,8


Σοφ. Σειρ. 2,8

οἱ φοβούμενοι Κύριον πιστεύσατε αὐτῷ, καὶ οὐ μὴ πταίσῃ ὁ μισθὸς ὑμῶν.

Σοφ. Σειρ. 2,8

Ολοι όσοι φοβούνται τον Κυριον ας εμπιστευθούν τον εαυτόν των εις Εκείνον και η αμοιβή της υπομονής των δεν θα χαθή.