Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 27,11


Σοφ. Σειρ. 27,11

διήγησις εὐσεβοῦς διαπαντὸς σοφία, ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται.

Σοφ. Σειρ. 27,11

Η ομιλία του ευσεβούς ανθρώπου είναι πάντοτε σοφή· ο δε άμυαλος μεταβάλλεται από ημέρας εις ημέραν, όπως η σελήνη.