Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 27,10


Σοφ. Σειρ. 27,10

λέων θήραν ἐνεδρεύει, οὕτως ἁμαρτίαι ἐργαζομένους ἄδικα.

Σοφ. Σειρ. 27,10

Οπως το ληοντάρι ενεδρεύει το θήραμά του, έτσι και η αμαρτία ενεδρεύει, δια να συλλάβη αυτούς, που την πράττουν.