Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,9


Σοφ. Σειρ. 24,9

πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ᾿ ἀρχῆς ἔκτισέ με, καὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω.

Σοφ. Σειρ. 24,9

Προ πάντων των αιώνων και προ πάσης αρχής με εδημιούργησε και δεν θα παύσω να υπάρχω αιωνίως.