Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,4


Σοφ. Σειρ. 24,4

ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα, καὶ ὁ θρόνος μου ἐν στύλῳ νεφέλης·

Σοφ. Σειρ. 24,4

Εγώ έχω κατασκηνώσει εις τα ύψη του ουρανού και ο θρόνος μου είναι επάνω εις στύλον νεφέλης.