Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,29


Σοφ. Σειρ. 24,29

ἀπὸ γὰρ θαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα αὐτῆς καὶ ἡ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου μεγάλης.

Σοφ. Σειρ. 24,29

Αι υψηλαί αλήθειαι της θείας σοφίας είναι περισσότεραι από τα ύδατα της θαλάσσης, και αι αναρίθμητοι συμβουλαί της, ως εάν προσέρχωνται από απέραντον ωκεανόν.