Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,21


Σοφ. Σειρ. 24,21

οἱ ἐσθίοντές με ἔτι πεινάσουσι, καὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν.

Σοφ. Σειρ. 24,21

Εκείνοι οι οποίοι με τρώγουν, θα έχουν ακόμη όρεξιν και πείναν δι’ εμέ· και εκείνοι οι οποίοι θα με πίνουν θα διψούν πάλιν δι’ εμέ.