Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,10


Σοφ. Σειρ. 24,10

ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐλειτούργησα καὶ οὕτως ἐν Σιὼν ἐστηρίχθην·

Σοφ. Σειρ. 24,10

Εις την αγίαν Σκηνήν του Μαρτυρίου ενώπιον αυτού εγώ ελειτούργησα και έτσι εστερέωσα μόνιμον την κατοικίαν μου εις τήν Ιερουσαλήμ.