Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 22,3


Σοφ. Σειρ. 22,3

αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδεύτου, θυγάτηρ δὲ ἐπ᾿ ἐλαττώσει γίνεται.

Σοφ. Σειρ. 22,3

Παιδί αμόρφωτον είναι εντροπή δια τον πατέρα. Απαίδευτος δε κόρη γίνεται αφορμή, να μειώνεται η καλή φήμη του πατρός της.