Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 22,15


Σοφ. Σειρ. 22,15

ἄμμον καὶ ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου εὔκοπον ὑπενεγκεῖν ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετον. –

Σοφ. Σειρ. 22,15

Αμμον και αλάτι και όγκον σιδήρου είναι ευκολώτερον να σηκώση κανείς στους ώμους του και να μεταφέρη, παρά να υποφέρη ασύνετον άνθρωπον.