Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 21,3


Σοφ. Σειρ. 21,3

ὡς ῥομφαία δίστομος πᾶσα ἀνομία, τῇ πληγῇ αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἴασις.

Σοφ. Σειρ. 21,3

Καθε παρανομία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, από την πληγήν του οποίου δεν υπάρχει θεραπεία.