Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 19,6


Σοφ. Σειρ. 19,6

καὶ ὁ μισῶν λαλιὰν ἐλαττονοῦται κακίᾳ.

Σοφ. Σειρ. 19,6

Εκείνος που μισεί και αποστρέφεται την φλυαρίαν, θα αποφύγη πολλάς πτώσεις.