Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 19,10


Σοφ. Σειρ. 19,10

ἀκήκοας λόγον, συναποθανέτω σοι· θάρσει, οὐ μή σε ῥήξει.

Σοφ. Σειρ. 19,10

Ηκουσες κάποιο μυστικόν, ας αποθάνη μαζή σου. Εχε θάρρος και αν το κρατήσης μέσα σου, δεν θα σε κάμη να σκάσης.