Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 18,24


Σοφ. Σειρ. 18,24

μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προσώπου.

Σοφ. Σειρ. 18,24

Να έχης πάντοτε υπ’ όψιν σου την οργήν του Κυρίου κατά την ημέραν του θανάτου σου και την ώραν της δικαίας τιμωρίας σου, όταν ο Θεός αποστρέφη από σε το πρόσωπόν του δια τας αμαρτίας σου.