Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 18,1


Σοφ. Σειρ. 18,1

Ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισε τὰ πάντα κοινῇ·

Σοφ. Σειρ. 18,1

Ο αιώνιος Κυριος εδημιούργησεν όλα ανεξαιρέτως.