Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 17,7


Σοφ. Σειρ. 17,7

ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.

Σοφ. Σειρ. 17,7

Τους εγέμισε με γνώσιν συνέσεως, υπέδειξεν εις αυτούς τα καλά και τα κακά.