Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 16,9


Σοφ. Σειρ. 16,9

οὐκ ἠλέησεν ἔθνος ἀπωλείας, τοὺς ἐξῃρμένους ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶν·

Σοφ. Σειρ. 16,9

Δεν ηλέησεν έθνος, το οποίον εκουσίως εβάδισε τον δρόμον της απωλείας, τους ανθρώπους που αλαζονεύθησαν μέσα εις τας αμαρτίας των.