Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 15,6


Σοφ. Σειρ. 15,6

εὐφροσύνην καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος καὶ ὄνομα αἰώνιον κατακληρονομήσει.

Σοφ. Σειρ. 15,6

Η σοφία θα δώση ως κληρονομίαν της εις αυτόν χαράν, στέφανον αγαλλιάσεως και όνομα αιώνιον και ένδοξον.