Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 15,16


Σοφ. Σειρ. 15,16

παρέθηκέ σοι πῦρ καὶ ὕδωρ· οὗ ἐὰν θέλῃς, ἐκτενεῖς τὴν χεῖρά σου.

Σοφ. Σειρ. 15,16

Ενώπιόν σου έθεσε φωτιά και νερό, όπου θέλεις ημπορείς να απλώσης ελευθέρως το χέρι σου.