Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 15,15


Σοφ. Σειρ. 15,15

ἐὰν θέλῃς, συντηρήσεις ἐντολὰς καὶ πίστιν ποίησαι εὐδοκίας.

Σοφ. Σειρ. 15,15

Εάν θέλης, θα τηρήσης τας εντολάς του και θα πράξης όσα είναι ευδοκία πίστεως.