Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 13,8


Σοφ. Σειρ. 13,8

πρόσεχε μὴ ἀποπλανηθῇς καὶ μὴ ταπεινωθῇς ἐν ἀφροσύνῃ σου.

Σοφ. Σειρ. 13,8

Πρόσεχε, μη παραπλανηθής από αυτόν, δια να μη εξευτελισθής με αυτήν σου την απερισκεψίαν.