Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 13,20


Σοφ. Σειρ. 13,20

βδέλυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινότης, οὕτως βδέλυγμα πλουσίῳ πτωχός.

Σοφ. Σειρ. 13,20

Η ταπεινοφροσύνη είναι μισητή και αποκρουστική στον υπερήφανον. Ετσι αποκρουστικός είναι και ο πτωχός στον πλούσιον.