Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 12,1


Σοφ. Σειρ. 12,1

Ἐὰν εὖ ποιῇς, γνῶθι τίνι ποιεῖς, καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου.

Σοφ. Σειρ. 12,1

Εάν κάμνης ευεργεσίας, πρόσεχε εις ποίον τας κάμνεις, και θα εύρης τότε ευχαρίστησιν δι’ αυτάς.