Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1,16


Σοφ. Σειρ. 1,16

πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν Κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆς·

Σοφ. Σειρ. 1,16

Από τους καρπούς δε της σοφίας χορταίνουν και ευφραίνονται εκείνοι, οι οποίοι την κατέχουν.