Χωρίς κατηγορία

Ναουμ. 3,7


Ναουμ. 3,7

καὶ ἔσται πᾶς ὁ ὁρῶν σε καταβήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ· δειλαία Νινευή· τίς στενάξει αὐτήν; πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ;

Ναουμ. 3,7

Θα συμβή, ώστε κάθε διαβάτης, που θα σε βλέπη εις την αθλίαν αυτήν κατάστασιν, θα απομακρύνεται από σε και θα λέγη· Αθλία Νινευή! Ποιός τότε θα ευρεθή να αναστενάξη δι’ αυτήν; Κανείς. Από που να ζητήσω και να εύρω κάποιαν παρηγορίαν δι’ αυτήν; Από πουθενά.