Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 9,19


Ματθ. 9,19

καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ.

Ματθ. 9,19

Εσηκώθη ο Ιησούς και τον ηκολούθησε, καθώς και οι μαθηταί του.