Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 7,10


Ματθ. 7,10

καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

Ματθ. 7,10

Και εάν του ζητήση ψάρι, μήπως θα του δώση φίδι;