Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 5,27


Ματθ. 5,27

Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις.

Ματθ. 5,27

Ηκούσατε ότι ελέχθη στους αρχαίους· να μη μοιχεύσης.