Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 4,20


Ματθ. 4,20

οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Ματθ. 4,20

Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ηκολούθησαν.