Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 15,7


Ματθ. 15,7

ὑποκριταί! καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων·

Ματθ. 15,7

Υποκριταί! Πολύ σωστά επροφήτευσε για σας ο Ησαΐας, λέγων·