Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 13,3


Ματθ. 13,3

καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων·

Ματθ. 13,3

Και εκήρυξεν εις αυτούς πολλάς αληθείας με παραβολάς και είπε·