Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 12,9


Ματθ. 12,9

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν.

Ματθ. 12,9

Και αναχωρήσας από εκεί ήλθεν εις την συναγωγήν των.